Основач и Менаџинг партнер на “M&A”

 

– Арбитер при Стопанската комора на РСМ,

– Медијатор,

– Овластен застапник за заштита на правата од индустриска сопственост,

– Овластен регистрационен агент

 

Екстензивна и иманентна специјализираност во:

– Франшиза,

– Мergers and Аcquisitions,

– Менаџирање и водење на правно-финансиски стратегии и концепти и Управување со ризик,

– Интелектуална сопственост, регистрација и заштита на права од трговски марки, патенти и индустриски дизајн, повреда на права од индустриска сопственост,

– E-трговија, електронско банкарство, комерцијализација и експлоатација на права од индустриска сопственост, управување и користење на IP како комерцијално средство/вредност,

–  Хартии од вредност,

–  Женско претприемништво.

Contact With Me

[contact-form-7 id="1629" title="Mirjana form mk"]